Opći uvjeti

OPĆI UVJETI
ZA PRUŽANJE USLUGE „BRZA POŠTA‟

Mostar, srpanj 2019. godine

Na temelju članka  142.  Zakona o obveznim odnosima FBiH (“Službeni list RBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94), Zakona o poštama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 33/05), Zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” br. 76/04), članka 92.st. 2. Općih uvjeta za obavljanje poštanskih usluga (Službeni glasnik BIH“ broj 102/10), Uprava Hrvatske pošte d.o.o. Mostar na 179. sjednici održanoj dana 11.07.2019 godine donosi:

OPĆE UVJETE
za pružanje usluge ˝Brza pošta˝

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(Predmet)

1)    Ovim Općim uvjetima za pružanje usluge ˝Brza pošta˝ (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obveza u svezi s obavljanjem,  odnosno korištenjem usluga brze pošte koje obavlja Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: Pružatelj usluga) kao operatera poštanskog prometa u okviru svoje registrirane djelatnosti i korisnika usluga brze pošte. 

2)    Pružatelj usluga je nositelj licence za obavljanje poštanskih usluga (Broj: 01-04-29-396/09 od 01.07.2009. god.) koju je u skladu sa Zakonom izdala Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine.

3)    Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se na unutarnji promet, odnosno prijam i  dostava se obavlja na teritoriju Bosne i Hercegovine (popis lokacija sa rokovima se nalazi na web stranici Pružatelja usluga).

4)    U obavljanju i korištenju usluga brze pošte i ostvarivanju međusobnih prava i obveza koje iz toga proizlaze, Pružatelj usluga pridržavat će se načela savjesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja kao općim standardom predviđenim Zakonom o obveznim odnosima.

5)    Pružatelj usluga će se pridržavati načela poštanske politike i akata Svjetske poštanske unije, te je obvezan osigurati tajnost pošiljaka brze pošte (u daljnjem tekstu: pošiljke)  sukladno zakonima kojima se regulira poštanska djelatnost.

6)    Rokovi uručenja pošiljaka, kao i dodatne usluge, definirani su cjenikom Pružatelja usluga.

7)    U rokove prijenosa ne računaju se zastoji u prijenosu izazvani nepredviđenim okolnostima na koje Pružatelj usluga nije mogao utjecati (npr. uslijed djelovanja više sile).

USLUGE BRZE POŠTE 

Članak 2.
(Usluge brze pošte)

1)    Pošiljka Brza pošta je poštanska usluga koja podrazumijeva preuzimanje poštanske pošiljke na temelju posebnog zahtjeva pošiljatelja na adresi koju odredi pošiljatelj ili u poštanskom uredu, te uručuje na adresi primatelja. Pošiljke brze pošte su knjižene pošiljke koje se primaju uz popunjen prijamni obrazac, za koje se pošiljatelju daje potvrda o primitku pošiljke, a primatelju se pošiljka uručuje uz potpis, upisivanjem datuma i vremena uručenja.

Prijam/prikup pošiljke na adresi pošiljatelja obavlja se na temelju njegovog zahtjeva (npr: telefonski poziv, web najava, e-mail, Odjel podrške korisnika Pružatelja usluga).

2)    Potpisom primatelj potvrđuje da je primio pošiljku u ugovorenom roku.

3)    Pošiljka može sadržavati pisano priopćenje, robu, novac i druge predmete.

4)    Kao izdvojena pošiljka može se predati svaka pošiljka bez obzira na vrstu i sadržaj u skladu s ovim Općim uvjetima.

5)    Pošiljka se može predati s označenom vrijednosti ili bez označene vrijednosti. Vrijednost sadržaja pošiljke mora biti označena brojkama u poljima odgovarajućeg obrasca koji su određeni za upis vrijednosti. Označena vrijednost mora odgovarati stvarnoj vrijednosti ili značenju sadržaja za pošiljatelja. Najveća označena vrijednost može biti najviše 10.000,00 KM.

 6)    Otkupna pošiljka je pošiljka za koju pošiljatelj, prigodom predaje, zahtijeva da se uruči primatelju uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljatelja pošiljke. Na otkupne pošiljke stavlja se naljepnica u obliku trokuta narančaste boje, s tekstom “OTKUPNINA“ (obr.P-22), a pošiljatelj je obvezan na odgovarajućem obrascu brojkom upisati iznos otkupnine. Označeni iznos otkupnine na pošiljci ne smatra se označenom vrijednosti pošiljke.  Otkupnina označena na otkupnoj pošiljci može biti najviše 5.000,00 KM.

 7)    Na zahtjev pošiljatelja pošiljke, primatelj može imati pravo na uvid u vjerodostojnost sadržaja pošiljke prije nego što obavi uplatu otkupnog iznosa i potvrdi prijam pošiljke. Na otkupne pošiljke za koje primatelj ima mogućnost uvida u sadržaj pošiljke lijepi  se naljepnica „PRIMATELJU POŠILJKE SE ODOBRAVA UVID U SADRŽAJ“  bijele boje sa crnim tiskanim tekstom (obr. P-22a), na kojoj je pošiljatelj obvezan upisati količinu i detaljan opis sadržaja pošiljke, upisati datum i potpisati se, čime potvrđuje vjerodostojnost sadržaja pošiljke.

U slučaju da primatelj pošiljke nakon uvida u sadržaj odbija prijam, pošiljka će se uz popunjen obrazac Zapisnika o neispravnosti pošiljke vratiti pošiljatelju.

8)    Pošiljka se može  predati s posebnom uslugom povratna dokumentacija. Na pošiljku se lijepi naljepnica bijele boje s velikim slovima crne boje i ispisanim tekstom ”POVRATNA DOKUMENTACIJA˝.

9)     Pošiljatelj pošiljke može zahtijevati dodatnu uslugu ˝Uručenje osobno primatelju˝ i takva pošiljka se uručuje isključivo osobno primatelju, zakonskom zastupniku ili opunomoćenoj osobi.

10)  Pošiljatelj pošiljke može zahtijevati uslugu s rokom uručenja danas i sutra do 12 sati. Na pošiljku se lijepi naljepnica bijele boje s velikim slovima crvene boje i ispisanim tekstom ”HITNA DOSTAVA“.

Pružatelj usluga će  uslugu hitne dostave izvršiti u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, osim u slučaju vremenskih nepogoda ili više sile.

Ukoliko pošiljka nije uručena u dogovorenom vremenu uslijed okolnosti na koje Pružatelj usluga nije mogao utjecati, Pružatelj usluga ne odgovara za  neuručenje ili kašnjenje u dostavi pošiljke.

 11) Pošiljka se može predati s posebnom/dopunskom uslugom TENDER. Na pošiljku se lijepi bijela naljepnica sa crvenim tiskanim tekstom ˝TENDER˝ .

Usluga Tender podrazumijeva garanciju roka uručenja pošiljke koju zahtjeva pošiljatelj sukladno definiranim rokovima uručenja Pružatelja usluga.

U slučaju prekoračenja roka uručenja ili nedostavljanja dokumenata ili tenderske dokumentacije Pružatelj usluga ne odgovara za izgubljenu korist/dobit (pod čime se podrazumijeva primjera radi, ali bez ograničenja u navođenju: gubitak zarade, prihoda, kamata, budućih poslova i sl.) koja se može dogoditi uslijed kašnjenja ili     nedostavljanja.

Prekoračenjem roka uručenja ili nedostavljanja pošiljke Pružatelj usluga  pošiljatelju  isplaćuje naknadu štete u iznosu od 250,00 KM.

12)  Pošiljka s povratnicom je pošiljka za koju pošiljatelj, prilikom predaje, zahtijeva da se uruči primatelju uz potpis na obrascu svijetlocrvene boje “POVRATNICA” (obr. CN07/P-21), koja se vraća i uručuje pošiljatelju kao obična pismovna pošiljka. Povratnicu popunjava pošiljatelj i predaje  zajedno s pošiljkom. Na pošiljku s povratnicom stavlja se naljepnica “AR“ (obr.P-21).

13)  Pošiljatelj pošiljke može zahtijevati da poštarinu za pošiljku plati primatelj. Na odgovarajućem obrascu se označava da poštarinu plaća primatelj i na pošiljku se lijepi naljepnica bijele boje s velikim slovima crne boje i ispisanim tekstom ˝POŠTARINU PLAĆA PRIMATELJ˝.

14)  Ako isti pošiljatelj (na istoj adresi) jednokratno predaje najmanje dvije i najviše tri pošiljke za istog primatelja (na istoj adresi) i ako je zbroj mase veći od 5kg,  ta pošiljka se smatra zbirnom pošiljkom u smislu povoljnije poštarine u skladu s važećim Cjenikom.

PRIJAM /PRIKUP POŠILJAKA  BRZE POŠTE 

 

Članak 3.
(Opće odredbe o prijamu / prikupu pošiljaka brze pošte)

1)    Prijam/prikup pošiljaka je preuzimanje pošiljaka od korisnika u poštanskom uredu ili na adresi koju odredi pošiljatelj. 

2)    Pružatelj usluga je obvezan pošiljatelju dati obrazac o primitku pošiljke. 

3)    Pružatelj usluga može odbiti prijam pošiljke koja ne zadovoljava propisane uvjete. 

4)    Pružatelj usluga može odobriti pojedinim korisnicima usluga brze pošte izradu i uporabu posebne i personalizirane ambalaže.

5)    Pošiljatelj je obvezan upakirati pošiljku tako da zaštiti njezin sadržaj, druge pošiljke i radnike koji rukuju s pošiljkom. Pod pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omoti – koverte, providne folije, kutije, sanduci i dr.), koja mora odgovarati vrsti, prirodi, sadržaju, obliku, veličini, masi i vrijednosti pošiljke.

Predmeti od stakla i ostali lako lomljivi predmeti (predmeti od keramike, električna i računarska oprema) trebaju biti zapakirani u tvrdoj kutiji, ispunjenoj odgovarajućim zaštitnim materijalom (folija sa zračim jastučićima,  stiropor, papir, najlon i sl.) tako da svako trenje ili udaranje tijekom transporta, bilo između predmeta uzajamno, bilo između predmeta i zidova kutije mora biti onemogućeno. Na ove pošiljke stavlja se oznaka ˝lomljivo˝, tj. propisani obrazac naljepnice „LOMLJIVO – Colis fragile“ (obr.P-23)

U slučaju da oblik predmeta ne dozvoljava pakiranje u kutiju (vjetrobranska stakla, branici, poklopci motora i sl.) predmet se mora omotati tvrdim kartonom i ispuniti odgovarajućim zaštitnim materijalom, tako da se osigura sadržaj pošiljke u prijenosu i prijevozu. Na ove pošiljke stavlja se oznaka LOMLJIVO – Colis fragile“ (obr.P-23)

Tekućine trebaju biti zatvorene u potpuno nepromočive posude. Svaka posuda se stavlja u specijalno tvrdu kutiju u kojoj se nalazi odgovarajući zaštitni materijal za upijanje tekućine u slučaju oštećenja posude. Poklopac kutije se čvrsto zatvara tako da osigura sadržaj.

Masne i teško topive materije (maziva, tekući sapun, kreme, smole, bojila i sl.) moraju biti zatvorene u prvo pakiranje (kutija, platnena vreća ili plastična vreća), a zatim u kutiju od drveta, metala, čvrstog plastičnog materijala ili nekog drugog materijala kako bi se spriječilo istjecanje sadržaja u slučaju oštećenja.

Razne vrste prašaka i praškasti materijali moraju biti upakirani u posudu (kutiju, vreću) od metala, drveta, otpornog plastičnog materijala ili od kartona. Ove posude moraju biti stavljene u čvrstu kutiju, izrađenu od drveta, lima, plastike i sl., a prostor između kutija se mora ispuniti piljevinom ili nekom drugom zaštitnom upijajućom materijom.

Korisnik je odgovoran za svu štetu koju je prouzrokovao drugim pošiljkama ukoliko je ista izazvana nepravilnim pakiranjem pošiljke.

Korisnik nema pravo na naknadu štete, ako je ista uzrokovana time što korisnik usluge nije pakirao pošiljku na način osiguranja njezinog sadržaja, ili se nije koristio uslugom Izdvojeno rukovanje.

6)    Pružatelj usluga ima pravo odbiti preuzeti pošiljku od pošiljatelja u slučaju:

     a) da pošiljka nije zapakirana na način kao što je to propisano ovim Općim uvjetima,

     b) da pošiljka nije adresirana na način kao što je to propisano ovim Općim uvjetima,

     c) ukoliko Pružatelj usluga, na temelju svoje diskrecijske odluke, ne može osigurati prijevoz i uručenje pošiljke na siguran način

   d) ukoliko Pružatelj usluga smatra da bi preuzimanjem pošiljke mogao ugroziti svoje poslovanje, život i/ili zdravlje svojih radnika ili trećih osoba ili da bi mogla nastati šteta na njegovoj imovini ili imovini trećih osoba (eksplozivne i lako zapaljive predmete, predmete čiji je promet zabranjen posebnim zakonskim i drugim propisima, opojne droge i sl).

7)    Ako postoji dvojba da pošiljka sadrži neke od predmeta čiji je prijenos zabranjen, Pružatelj usluga može, od osobe koja predaje pošiljku, zahtijevati otvaranje pošiljke radi uvida u sadržaj, da po potrebi dokaže svoj identitet, te da nakon obavljenog uvida, zatvori pošiljku pred radnikom Pružatelja usluga. Ako se na bilo koji drugi način utvrdi da pošiljka sadrži zabranjene predmete, Pružatelj usluga je obvezan postupiti na slijedeći način: 

     a)   pošiljke čiji je promet zakonom zabranjen predati, uz zapisnik, nadležnom tijelu, koje potvrđuje primitak pošiljke na drugom primjerku zapisnika,

     b) pošiljke koje sadrže žive životinje, čiji je prijenos zakonom zabranjen, vratiti pošiljatelju,

Pružatelj usluga je obvezan, na ovitku pošiljke koju vraća, staviti oznaku o razlogu vraćanja pošiljke. 

PLAĆANJE USLUGA BRZE POŠTE

 

Članak 4.
(Plaćanje usluga brze pošte)

1)    Cijenu za usluge brze pošte (u daljnjem tekstu: poštarina) plaća korisnik koji zahtijeva uslugu brze pošte. Cijenu usluge brze pošte može platiti primatelj na zahtjev pošiljatelja.

2)    Za pošiljku na kojoj je pošiljatelj naznačio da poštarinu plaća primatelj, a koja se vrati pošiljatelju iz razloga što je primatelj odbio prijam pošiljke, pošiljatelj je dužan platiti ukupan iznos poštarine. Ako pošiljatelj odbije platiti poštarinu pošiljka se smatra neuručivom i s njom se postupa sukladno odredbama Općih uvjetima o pružanju poštanskih usluga.

3)    Prilikom uručenja otkupne pošiljke poštarina za uplatu otkupnog iznosa se ne naplaćuje.

4)    Pružatelj usluga može pojedinim korisnicima odobriti posebne uvjete plaćanja koji se uređuju ugovorom sklopljenim između korisnika i Pružatelja usluga. 

5)    Cjenik usluge brze pošte istaknut je kod Pružatelja usluga u prostoru namijenjenom za korisnike, a isti je objavljen na službenoj web stranici Pružatelja usluga.

URUČENJE POŠILJAKA BRZE POŠTE

 

Članak 5.
(Opće odredbe o uručenju pošiljaka Brze pošte)

1)    Uručenjem pošiljke smatra se uručenje pošiljke primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi na adresi primatelja.

Uručenjem pošiljke smatra se i uručenje pošiljke primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi u poslovnoj prostoriji Pružatelja usluga, a na zahtjev pošiljatelja ili primatelja.

2)    Pošiljke se uručuju u pravilu osobno primatelju, zakonskom zastupniku ili osobi koju je on ovlastio za primanje pošiljaka.

3)    Iznimno, pošiljke se mogu uručiti i odraslom članu kućanstva, osobi zaposlenoj u kućanstvu ili poslovnoj prostoriji primatelja.

4)    Punomoć za prijam pošiljke brze pošte se sačinjava u skladu s općim propisima o izdavanju punomoći.

5)    Identitet primatelja se može utvrditi na temelju jednog od osobnih dokumenata (službeni dokument s fotografijom) ili izjavom svjedoka čiji se identitet utvrđuje njegovim osobnim dokumentima.

6)    Ako radnik Pružatelja usluga posumnja u valjanost isprave kojom se dokazuje identitet, u zakonitost posjedovanja isprave ili istinitost izjave svjedoka, odbit će uručenje pošiljke ili isplatu uputničkog iznosa, kao i svaku drugu radnju za koju je potrebno utvrditi identitet.

7)    Ako primatelj pošiljke ili druga ovlaštena osoba nije poznata radniku Pružatelja usluga ili ako on dvoji o identitetu te osobe, pošiljka se može uručiti samo uz uvjet da primatelj ili druga ovlaštena osoba dokaže svoj identitet.

8)    Ako se pošiljka nije mogla iz bilo kojeg razloga uručiti, Pružatelj usluga je obvezan zatražiti od pošiljatelja uputu o daljnjem postupanju s pošiljkom, a može je i vratiti pošiljatelju o njegovom trošku.

ZAŠTITA KORISNIKA USLUGA BRZE POŠTE I PRIGOVORI

 

Članak 5.
(Opće odredbe o uručenju pošiljaka Brze pošte)

1)    Uručenjem pošiljke smatra se uručenje pošiljke primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi na adresi primatelja.

Uručenjem pošiljke smatra se i uručenje pošiljke primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi u poslovnoj prostoriji Pružatelja usluga, a na zahtjev pošiljatelja ili primatelja.

2)    Pošiljke se uručuju u pravilu osobno primatelju, zakonskom zastupniku ili osobi koju je on ovlastio za primanje pošiljaka.

3)    Iznimno, pošiljke se mogu uručiti i odraslom članu kućanstva, osobi zaposlenoj u kućanstvu ili poslovnoj prostoriji primatelja.

4)    Punomoć za prijam pošiljke brze pošte se sačinjava u skladu s općim propisima o izdavanju punomoći.

5)    Identitet primatelja se može utvrditi na temelju jednog od osobnih dokumenata (službeni dokument s fotografijom) ili izjavom svjedoka čiji se identitet utvrđuje njegovim osobnim dokumentima.

6)    Ako radnik Pružatelja usluga posumnja u valjanost isprave kojom se dokazuje identitet, u zakonitost posjedovanja isprave ili istinitost izjave svjedoka, odbit će uručenje pošiljke ili isplatu uputničkog iznosa, kao i svaku drugu radnju za koju je potrebno utvrditi identitet.

7)    Ako primatelj pošiljke ili druga ovlaštena osoba nije poznata radniku Pružatelja usluga ili ako on dvoji o identitetu te osobe, pošiljka se može uručiti samo uz uvjet da primatelj ili druga ovlaštena osoba dokaže svoj identitet.

8)    Ako se pošiljka nije mogla iz bilo kojeg razloga uručiti, Pružatelj usluga je obvezan zatražiti od pošiljatelja uputu o daljnjem postupanju s pošiljkom, a može je i vratiti pošiljatelju o njegovom trošku.

ZAŠTITA KORISNIKA USLUGA BRZE POŠTE I PRIGOVORI

Članak 6.
(Prigovor korisnika usluga brze pošte)

1)    Korisnici usluge brze pošte prigovor mogu podnijeti putem obrasca ˝Reklamacija˝ na službenoj web stranici pružatelja usluga (reklamacije), te osobno u prostorijama Pružatelja usluga.

2)    Prigovor podnose korisnici usluga  u slučaju kada pošiljka nije uručena, prekoračenja roka prijenosa pošiljke, oštećenja pošiljke, djelomičnog oštećenja, umanjenja sadržaja pošiljke ili kada je usluga djelomično izvršena.

3)    Korisnik usluga brze pošte može, ako smatra da pošiljka nije uručena primatelju ili je uručena s zakašnjenjem, odnosno da usluga nije obavljena ili nije obavljena u cijelosti, Pružatelju usluga podnijeti Reklamaciju u roku od trideset (30) dana od dana predaje pošiljke Pružatelju usluga.

Uz reklamaciju se prilaže potvrda o primitku pošiljke i obrazac „Potražnica“

4)    Ako se prigovor podnosi radi oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke korisnik ili druga ovlaštena osoba isti mora podnijeti odmah pri uručenju pošiljke na obrascu Reklamacija. Pri uručenju pošiljke obrascem za prigovor se smatra sačinjeni zapisnik o oštećenju ili umanjenju sadržaja.

Ako primatelj ili druga ovlaštena osoba pri uručenju pošiljke podnese prigovor radi oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, Pružatelj usluge je obvezan pošiljku otvoriti i pregledati sadržaj, uz prisutnost primatelja, te u zapisniku upisati utvrđeno stanje i sadržaj pošiljke, ako takav zapisnik nije sačinjen prije pokušaja uručenja pošiljke.

Zapisnik se sačinjava u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje primatelju pošiljke, uz potpis na zapisniku.

ODGOVORNOST 

Članak 7.
(Odgovornost Pružatelja usluga)

1)    Pružatelj usluga je odgovaran u sljedećim slučajevima :

     a)   za gubitak ili oštećenje pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja,

     b)   za prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke,

     c)   u slučaju kada nije obavio uslugu ili uslugu nije obavio u cijelosti.

2)    Pružatelj usluge nije odgovoran u sljedećim slučajevima:

     a)  kada dokaže da se događaji koji su prouzrokovali štetu nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila). Termin ˝Viša sila˝, za potrebe ovih općih uvjeta, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku preuzimanja pošiljke od strane Pružatelja usluga, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i utjecaja Pružatelja usluga, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima, radnjama ili propustima, koji su se u predmetnom međuodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Pružatelja usluga (pod čime se podrazumijeva primjera radi, ali bez ograničenja u navođenju: prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili gospodarske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata).

     b) kada korisnik usluge ne podnese prigovor u roku utvrđenom ovim Općim uvjetima ili ne podnese zahtjev za naknadu štete u roku utvrđenom ovim Općim uvjetima.

     c)   kada se radi o pošiljkama čiji je sadržaj zabranjen

     d) kada je šteta uzrokovana time što korisnik usluge nije pakirao pošiljku na odgovarajući način

3)      Pružatelj usluga ne odgovara za pošiljateljevu i/ili primateljevu izgubljenu korist/dobit (pod čime se podrazumijeva primjera radi, ali bez ograničenja u navođenju: izmakla dobit/zarada, prihod od izmakle kamate, izmakli dobitak/zarada od mogućih budućih poslova), kao niti za ostalu štetu koja može nastati pošiljatelju i/ili primatelju zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, prekoračenja roka za prijenos i uručenje pošiljke ili  neizvršenja usluge od strane Pružatelja usluga.

4)    Pružatelj usluga kojem pripada ured koji je predmetnu pošiljku primio ili uručio je obvezan dostaviti pisani odgovor o utemeljenosti prigovora u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja prigovora.

5)    Ako se po vanjskom izgledu pošiljke može zaključiti da je oštećen ili umanjen sadržaj pošiljke, Pružatelj usluge je obvezan odmah pošiljku otvoriti, pregledati i zapisnikom utvrditi stanje i sadržaj pošiljke.

Članak 8.
(Odgovornost Pošiljatelja)

Pošiljatelj je odgovoran za sve štete koje je njegova pošiljka izazvala na ostalim pošiljkama, objektima i opremi Pružatelja usluga ili trećih osoba, te za ozljede ili smrt radnika Pružatelja usluga i drugih osoba ako su one nastupile zbog sljedećih razloga:

     a)   ako je pošiljka sadržavala predmete zabranjene Zakonom,

     b)   ako se pošiljatelj nije pridržavao posebnih zakonskih uvjeta za slanje određenih

     predmeta koji se nalaze u njegovoj pošiljci i ovih Općih uvjeta,

      c) ako pošiljka i njezin unutarnji sadržaj nisu bili zapakirani na način propisan ovim

Općim uvjetima bez obzira na to što je Pružatelj usluga preuzeo pošiljku.

NAKNADA ŠTETE

Članak 9.
(Naknada štete)

1)    Pružatelj usluga obvezan je korisniku usluga za pošiljke isplatiti naknadu štete koju korisnik podnosi na obrascu Zahtjev za naknadu štete i to:

     a)   Za prekoračenje roka prijenosa pošiljke, korisniku usluge brze pošte plaća se iznos naplaćene poštarine.

     b)   Za gubitak i potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke, ako na pošiljci nije naznačena vrijednost, korisniku usluge brze pošte plaća se deseterostruki iznos naplaćene poštarine.

     c)     Za gubitak i potpuno oštećenje pošiljke koja ima označenu vrijednost, korisniku usluge brze pošte plaća se iznos označene vrijednosti pošiljke.

     d)     Za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke koja ima označenu vrijednost korisniku usluge brze pošte plaća se iznos stvarnog umanjenja sadržaja, a najviše do označene vrijednosti pošiljke.

     e)     Za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke, ako na pošiljci nije označena vrijednost, korisniku usluge brze pošte plaća se peterostruki iznos naplaćene poštarine.

     f)     Za posebnu/dopunsku uslugu Tender u slučaju prekoračenja roka uručenja ili nedostavljanja tenderske dokumentacije Pružatelj usluga ne odgovara za izgubljenu korist/dobit (gubitak zarade, prihoda, kamata, budućih poslova i sl.) koja se može dogoditi uslijed kašnjenja ili nedostavljanja, ali će pošiljatelju isplatiti naknadu štete u iznosu od 250,00 KM.

2)    Pored naknade štete korisnik ima pravo i na povrat naplaćene poštarine za korištenu uslugu, izuzev za prekoračenje roka.  

3)    Korisnik usluge može na temelju pisanog odgovora Pružatelja usluga  u roku od 30 dana od dana prijama odgovora podnijeti Zahtjev za naknadu štete.

4)    Ako Pružatelj usluga ne isplati korisniku usluge naknadu štete u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva za naknadu štete, korisnik usluga naknadu štete može ostvariti sudskim putem.

5)    Ako se izgubljena pošiljka ili njezin dio pronađe nakon isplate naknade štete, Pružatelj usluga obvezan je o tome izvijestiti korisnika usluge.

6)    Ako korisnik usluge zahtjeva uručenje naknadno pronađene pošiljke, obvezan je vratiti iznos primljene naknade štete. U protivnom Pružatelj usluga ima pravo zadržati pošiljku i raspolagati s njom kako želi.

SUDSKA ZAŠTITA

Članak 10.

Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, korisnik ili druga ovlaštena osoba može naknadu štete ostvarivati sudskim putem jedino ukoliko se kumulativno ispune sljedeći uvjeti:

     a)   korisnik ili druga ovlaštena osoba je u roku koji je propisan ovim Općim uvjetima podnijela prigovor Pružatelju usluga

     b)   korisnik ili druga ovlaštena osoba je u roku koji je propisan ovim Općim uvjetima podnijela zahtjev za naknadu štete Pružatelju usluga

     c)   Pružatelj usluga nije isplatio naknadu štete korisniku u roku od trideset dana od dana primitka zahtjeva za naknadu štete.

 U slučaju sudskog spora nadležan je sud u Mostaru.

  

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
(Primjena drugih propisa)

Sve što nije predviđeno odredbama ovih Općih uvjeta, a odnosi se na obavljanje i korištenje usluga brze pošte i postupka ostvarivanja međusobnih prava i obveza Pružatelja usluga i korisnika usluga brze pošte, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, zakona kojima se regulira poštanska djelatnost, kao i važećih Općih uvjeta za obavljanje poštanskih usluga i akata Svjetske poštanske unije.

Članak 12.
(Stupanje na snagu)

1)  Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01.08.2019. godine i objavljeni su na web stranici Hrvatske pošte d.o.o. Mostar kao Pružatelja usluga brze pošte.

2)  Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti i primjenjivati se Opći uvjeti za obavljanje usluga brze pošte Dj.br D-01-6489/16 od 7.10.2016.godine.

Hrvatska pošta d.o.o Mostar