Privatni korisnik
Poslovni korisnik

Opći uvjeti


Untitled Document

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE USLUGA BRZE POŠTE

 

Na temelju članka 142. Zakona o obveznim odnosima FBiH (“Službeni list RBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94), Zakona o poštama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 33/05 Zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" br. 76/04), članka 92.st. 2. Općih uvjeta za obavljanje poštanskih usluga (Službeni glasnik BIH“ broj 102/10), Uprava Hrvatske pošte d.o.o. Mostar donosi:

OPĆE UVJETE
za obavljanje usluga brze pošte

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet)

1) Ovim Općim uvjetima za obavljanje usluga brze pošte (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obveza u svezi s obavljanjem, odnosno korištenjem usluga brze pošte koje obavlja Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: Pružatelj usluga) kao operatera poštanskog prometa u okviru svoje registrirane djelatnosti i korisnika usluga brze pošte.
2) Pružatelj usluga je nositelj licence za obavljanje poštanskih usluga (Broj: 01-04-29-396-/09 od 01.07.2009. koju je u skladu sa Zakonom izdala Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine.
3) Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se na unutarnji promet, odnosno, prijem i dostava se obavlja na teritoriju Bosne i Hercegovine (popis lokacija sa rokovima se nalazi na web stranici Pružatelja usluge)
4) U obavljanju i korištenju usluga brze pošte i ostvarivanju međusobnih prava i obveza koje iz toga proizlaze, Pružatelj usluga pridržavat će se načela savjesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja kao općim standardom previđenim Zakonom o obveznim odnosima.
5) Pružatelj usluga će se pridržavati načela poštanske politike i akata Svjetske poštanske unije te je obvezan osigurati tajnost pošiljaka brze pošte sukladno zakonima kojima se regulira poštanska djelatnost.
6) Rokovi uručenja pošiljaka brze pošte, kao i dodatna rukovanja pošiljkama definirana su cjenikom Pružatelja usluge.
7) U rokove prijenosa ne računaju se zastoji u prijenosu izazvani nepredviđenim okolnostima na koje Pružatelj usluge nije mogao utjecati (npr. uslijed djelovanja više sile).

USLUGE BRZE POŠTE

Članak 2.
(Usluge brze pošte)

1) Brza pošta je usluga u unutarnjem poštanskom prometu koja podrazumijeva preuzimanje (prikup) pošiljke brze pošte na adresi koju odredi pošiljatelj ili predane u poštanskom uredu. Preuzimanje (prikup) pošiljke brze pošte na adresi pošiljatelja obavlja se na temelju njegovog posebnog zahtjeva (postavljen telekomunikacijski ili na neki drugi način), a podrazumijeva najbrži prijenos, praćenje pošiljke tijekom prijenosa, mogućnost izravne komunikacije s radnikom Pružatelja usluga radi davanja dodatnih uputa u vezi s uručenjem pošiljke i uručenje pošiljke u roku koji odredi pošiljatelj prema ponudi Pružatelja usluga te postupanje prema naknadnom nalogu pošiljatelja te uručenje pošiljke brze pošte uz potpis primatelja.

2) Pošiljke Brze pošte su knjižene pošiljke koje se primaju uz popunjen prijamni obrazac (Lista prikupa i Adresnica).
3) Pošiljka brze pošte smije sadržavati pisano priopćenje, robu, novac i druge predmete.
4) Za pošiljku brze pošte pošiljatelju se izdaje odgovarajuća potvrda o primitku, a primatelju se uručuje uz potpis s upisivanjem datuma i vremena uručenja. Tako primatelj potvrđuje da je primio pošiljku u ugovorenom roku.
5) Pošiljka brze pošte može biti mase do 50 kilograma.
6) Maksimalne dimenzije pošiljka brze pošte su 120x80x100 cm (d/š/v), koja podrazumjeva preuzimanje, prijevoz i uručenje pošiljke na adresi koju odredi pošiljatelj pošiljke.
7) Kao izdvojena pošiljka brze pošte može se predati svaka pošiljka brze pošte bez obzira na vrstu i sadržaj u skladu s člankom 3. ovih Općih uvjeta.
8) Pošiljka brze pošte može se predati s označenom vrijednosti ili bez označene vrijednosti.
9) Vrijednost sadržaja pošiljke brze pošte mora biti označena brojkama i slovima u poljima Lista prikupa i Adresnice koji su određeni za upis vrijednosti. Označena vrijednost mora odgovarati stvarnoj vrijednosti ili značenju sadržaja za pošiljatelja. Najveća označena vrijednost za pošiljke brze pošte može biti 10.000,00 KM
10) Otkupna pošiljka je pošiljka brze pošte za koju pošiljatelj, prigodom predaje, zahtijeva da se uruči primatelju uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljatelja pošiljke. Na otkupne pošiljke, u gornjem lijevom dijelu adresne strane, stavlja se naljepnica u obliku trokuta narančaste boje, s tekstom "REMBOURSEMENT" (Otkupnina), a pošiljatelj je obvezan na obrascima Adresnica i Lista prikupa brojkom upisati iznos otkupnine. Označeni iznos otkupnine na pošiljci ne smatra se označenom vrijednosti pošiljke. Otkupnina označena na otkupnoj pošiljci može biti najviše 5.000,00 KM.
11) Pošiljke brze pošte mogu se poslati sa posebnom uslugom „Povrat dokumentacije. Tada se na pošiljku lijepi naljepnica bijele boje s velikim slovima crne boje ispisanim tekstom „POVRAT DOKUMENTACIJE“.
12) Pošiljka sa povratnicom - Pošiljka s povratnicom je pošiljka brze pošte za koju pošiljatelj, prigodom predaje, zahtijeva da se uruči primatelju uz pisano potvrđenje na posebnom obrascu svjetlocrvene boje "POVRATNICA", koja se vraća i uručuje pošiljatelju kao obična pismovna pošiljka. Povratnicu popunjava pošiljatelj i predaje ju zajedno s pošiljkom. Na pošiljku s povratnicom stavlja se naljepnica ili oznaka "AR", u gornjem lijevom dijelu adresne strane pošiljke.
13) Ako isti pošiljatelj (na istoj adresi) jednokratno predaje najmanje dvije i najviše tri pošiljake brze pošte za istog primatelja (na istoj adresi) i da je zbroj mase veći od 5 kg, te pošiljke smatraju se skupnim (zbirnim) pošiljkama u smislu povoljnije poštarine u skladu s važećim Cjenikom ostalih poštanskih usluga (u daljnjem tekstu Cjenik). Maksimalna masa skupnih (zbirnih) pošiljaka je 50 kg.

PREUZIMANJE (PRIKUP) / PRIJEM POŠILJAKA BRZE POŠTE

Članak 3.
(Opće odredbe o preuzimanju (prikupu) / prijemu pošiljaka brze pošte)

1) Prijem (Prikup) pošiljaka brze pošte znači preuzimanje pošiljaka od korisnika poštanskih usluga u uredu operatera poštanskog prometa ili na adresi koju odredi korisnik (Naručitelj usluge).
2) Pružatelj usluge je obvezan pošiljatelju dati odgovarajuću potvrdu o primitku pošiljke za pošiljku brze pošte. Potvrda o primitku pošiljke mora sadržavati: oznaku poštanskog operatora, adresu pošiljatelja, adresu primatelja, telefonski broj pošiljatelja i primatelja, prijamni broj pošiljke, datum prijama, rok uručenja, oznaku za posebnu uslugu i druge podatke predviđene na odgovarajućem obrascu.
3) Pružatelj usluge može odbiti prijam pošiljaka brze pošte koje ne ispunjavaju propisane uvjete.
4) Pružatelj usluge može odobriti pojedinim korisnicima usluga brze pošte izradu i uporabu omotnica za pošiljke koje ne udovoljavaju uvjetima propisanim odredbama ovih Općih uvjeta.
5) Pošiljatelj je obvezan upakirati pošiljku brze pošte tako da zaštiti njezin sadržaj, druge pošiljke i zaposlenike koji rukuju s pošiljkom. Pod pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajući omot (omotnica, ambalaža, kutija, kovčeg i sl.), zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke, te uvjetima i duljini relacije na kojoj se pošiljka prenosi.

6) Zabranjeno je slanje pošiljaka brze pošte koje sadrže:

a) eksplozivne i lako zapaljive predmete ili predmete čiji je prijam povezan s opasnosti za druge pošiljke, poštanske objekte, opremu i prijevozna sredstva ili za život i zdravlje ljudi
b) predmete čiji je promet zabranjen posebnim zakonskim i drugim propisima
c) opojne droge, osim kad su pošiljatelj i primatelj posebnim zakonom ovlašteni za promet ili uporabu opojnih droga

7) Ako postoji dvojba da pošiljka brze pošte sadrži neke od predmeta čiji je prijenos zabranjen, Pružatelj usluge može, od osobe koja predaje pošiljku, zahtijevati otvaranje pošiljke radi uvida u sadržaj, da po potrebi dokaže svoj identitet, te da nakon obavljenog uvida, zatvori pošiljku pred djelatnikom pružatelja usluge. Ako se na bilo koji drugi način utvrdi da pošiljka sadrži zabranjene predmete, pružatelj usluge je obvezan postupiti na slijedeći način:

a) pošiljke čiji je promet zakonom zabranjen predati, uz zapisnik, nadležnom tijelu, koje potvrđuje primitak pošiljke na drugom primjerku zapisnika
b) pošiljke koje sadrže žive životinje, čiji je prijenos zakonom zabranjen, vratiti pošiljatelju
c) Pružatelj usluge je obvezan, na ovitku pošiljke koju vraća, staviti oznaku o razlogu vraćanja pošiljke.

PLAĆANJE USLUGA BRZE POŠTE

Članak 4.
(Plaćanje usluga brze pošte)

1) Cijenu za uslugu brze pošte (u daljnjem tekstu: poštarina) plaća korisnik koji zahtjeva uslugu brze pošte. Cijenu usluge može platiti i primatelj pošiljke, na temelju posebnog zahtjeva pošiljatelja usluge.
2) Za pošiljku brze pošte na kojoj je pošiljatelj naznačio da poštarinu plaća primatelj, a koja se vrati pošiljatelju iz razloga što je primatelj odbio primitak, od pošiljatelja se naplaćuje poštarina za vraćanje pošiljke i poštarina za posebne usluge, koje su obavljene pri vraćanju pošiljke.
3) Prilikom uručenja otkupne pošiljke poštarina za uplatu otkupnog iznosa se ne naplaćuje.
4) Poštanski operator može pojedinim korisnicima odobriti posebne uvjete plaćanja koji se uređuju ugovorom sklopljenim između korisnika i poštanskog operatora.
5) Cjenik usluge brze pošte istaknut je u Poštanskim uredima Pružatelja usluga u prostoru namijenjenom korisnicima poštanskih usluga, a isti je objavljen na web stranici Pružatelja usluga.

URUČENJE POŠILJAKA BRZE POŠTE

Članak 5.
(Opće odredbe o uručenju pošiljaka Brze pošte)

1) Uručenjem pošiljke Brze pošte smatra se uručenje pošiljke primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi na adresi primatelja.
2) Uručenjem pošiljke Brze pošte smatra se i uručenje pošiljke primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi u poslovnoj prostoriji Pružatelja usluga, a na zahtjev pošiljatelja ili primatelja.
3) Pošiljke se uručuju u pravilu osobno primatelju, zakonskom zastupniku ili osobi koju je on ovlastio za primanje pošiljaka.
4) Iznimno, pošiljke brze pošte mogu se uručiti i odraslom članu kućanstva, osobi zaposlenoj u kućanstvu ili poslovnoj prostoriji primatelja.
5) Punomoć za prijem pošiljke se sačinjava u skladu s općim propisima o izdavanju punomoći.
6) Identitet primatelja se može utvrditi na temelju jednog od osobnih dokumenata (službeni dokument s fotografijom) ili izjavom svjedoka čiji se identitet utvrđuje njegovim osobnim dokumentima.
7) Ako zaposlenik Pružatelja usluge posumnja u valjanost isprave kojom se dokazuje identitet, u zakonitost posjedovanja isprave ili istinitost izjave svjedoka, odbit će uručenje pošiljke ili isplatu uputničkog iznosa, kao i svaku drugu radnju za koju je potrebno utvrditi identitet.
8) Ako primatelj pošiljke ili druga ovlaštena osoba nije poznata zaposleniku Pružatelja usluge ili ako on dvoji o identitetu te osobe, pošiljka se može uručiti samo uz uvjet da primatelj ili druga ovlaštena osoba dokaže svoj identitet.
9) Ako se pošiljka nije mogla iz bilo kojeg razloga uručiti Pružatelj usluge je obvezan zatražiti od primatelja, odnosno pošiljatelja, naputak o daljnjem postupku s pošiljkom.

ZAŠTITA KORISNIKA USLUGA BRZE POŠTE I PRIGOVORI

Članak 6.
(Prigovor korisnika usluge brze pošte)

1) Korisnici usluge brze pošte prigovor mogu uputiti preko službene web stranice Pružatelja usluge (www.post.ba)
2) Korisnik usluge brze pošte može, ako smatra da pošiljka nije uručena primatelju ili je uručena sa zakašnjenjem, odnosno da ugovorena usluga nije obavljena ili nije obavljena u cijelosti, Pružatelju usluge podnijeti pisani prigovor u roku od trideset (30) dana od dana predaje pošiljke brze pošte.
3) Prigovor se podnosi na obrascu „Prigovor“. Prigodom prigovora korisnik usluga je dužan dati na uvid zaposleniku Pružatelja usluge potvrdu o primitku pošiljke, koji će na poleđini te potvrde upisati broj i datum sačinjavanja prigovora, te izvršiti ovjeru žigom.
4) Prigovore podnose korisnici usluga:
a) pošiljatelj ili ovlaštena osoba, u slučajevima kad pošiljka brze pošte nije uručena, kad je prekoračen rok prijenosa ili je usluga djelomično izvršena
b) primatelj ili ovlaštena osoba, u slučaju kad je pošiljka brze pošte oštećena ili je umanjen njezin sadržaj.
5) Ukoliko se prigovor podnosi radi oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke primatelj ili druga ovlaštena osoba isti mora podnijeti odmah pri uručenju pošiljke brze pošte.
6) Ne prihvaća se prigovor iz stavka 5. ovog članka koji je podnesen nakon uručenja pošiljke brze pošte, osim u slučaju ako primatelj, najkasnije slijedećeg radnog dana, priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke brze pošte nije nastalo nakon uručenja.
7) Pružatelj usluge kojem pripada ured koji je predmetnu pošiljku primio ili uručio je obvezan dostaviti pisani odgovor o utemeljenosti prigovora u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja prigovora.

ODGOVORNOST

Članak 7.
(Odgovornost Pružatelja usluge)

1) Glede odgovornosti za odštetu, ne može postojati razlika između gubitka, oštećenja ili kašnjenja pošiljaka brze pošte.
2) Pružatelj usluge odgovara:
a) za gubitak ili oštećenje pošiljke brze pošte ili umanjenje njezina sadržaja.
b) za prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke brze pošte.
c) u slučaju kada nije obavio uslugu ili uslugu nije obavio u cijelosti.

3) Pružatelj usluge nije odgovoran u slijedećim slučajevima:

a) kada dokaže da se događaji koji su prouzrokovali štetu nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila).
b) kada korisnik usluge ne podnese prigovor u roku utvrđenom ovim Općim uvjetima ili ne podnese zahtjev za naknadu štete u roku utvrđenom ovim Općim uvjetima.
c) kada se radi o pošiljkama čiji je sadržaj zabranjen.
d) kada je šteta uzrokovana time što korisnik usluge nije pakirao pošiljku na način osiguranja njezinog sadržaja ili se nije koristio odgovarajućom ponuđenom uslugom Pružatelja usluge.

4) Pružatelj usluga ne odgovara za izgubljenu korist/dobit, niti za stvarnu štetu koja može nastati uslijed gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke brze pošte, te prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke.

Članak 8.
(Odgovornost Pošiljatelja)

Pošiljatelj je odgovoran za sve štete koje je njegova pošiljka izazvala na ostalim pošiljkama, objektima i opremi Pružatelja usluga ili trećih osoba te za ozljede ili smrt radnika Pružatelja usluga i drugih osoba ako su one nastupile zbog sljedećih razloga:

a) ako je pošiljka sadržavala predmete zabranjene Zakonom.
b) ako se pošiljatelj nije pridržavao posebnih zakonskih uvjeta za slanje određenih predmeta koji se nalaze u njegovoj pošiljci i ovih Općih uvjeta.
c) ako pošiljka i njezin unutarnji sadržaj nisu bili zapakirani na način propisan ovim Općim uvjetima bez obzira na to što je Pružatelj usluga preuzeo pošiljku.

 

NAKNADA ŠTETE

Članak 9.
(Naknada štete)

1) Pružatelj usluga dužan je platiti odgovarajuću naknadu korisniku usluge brze pošte u slučaju gubitka, oštećenja, umanjenja sadržaja ili prekoračenja rokova prijenosa pošiljaka brze pošte, do kojih je došlo krivnjom, namjerom ili nepažnjom Pružatelja usluga.
2) Korisnik usluge može na temelju pisanog odgovora koji Pružatelj usluga daje u skladu s ovim Općim uvjetima, u roku od 30 (trideset) dana od dana prijama odgovora, Pružatelju usluga podnijeti zahtjev za naknadu štete. Zahtjevu za naknadu štete obvezno se prilaže „Prigovor“ i odgovor pružatelja usluge iz koje je vidljivo da je pošiljka izgubljena ili uručena sa zakašnjenjem. Zahtjevu koji se odnosi na oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke podnositelj prilaže Zapisnik o nepravilnosti pošiljke.
3) Pružatelj usluga obvezan je korisniku usluga za pošiljke isplatiti naknadu štete i to:
• Za prekoračenje roka prijenosa pošiljke brze pošte, korisniku usluge brze pošte plaća se trostruki iznos naplaćene poštarine.
• Za gubitak i potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke kao i za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke, ukoliko na pošiljci nije označena vrijednost, korisniku usluge brze pošte plaća se desetostruki iznos naplaćene poštarine.
• Za gubitak i potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke brze pošte koja ima označenu vrijednost, korisniku usluge brze pošte plaća se iznos označene vrijednosti.
• Za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke brze pošte koja ima označenu vrijednost, korisniku usluge brze pošte plaća se iznos stvarnog umanjenja sadržaja a najviše do označene vrijednosti pošiljke.

4) Pored naknade štete korisnik ima pravo i na povrat naplaćene poštarine za danu uslugu.

Ako Pružatelj usluga ne isplati korisniku usluge naknadu štete u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 2. ovog članka, korisnik usluga naknadu štete može ostvariti sudskim putem.

5) Ako se izgubljena pošiljka ili njezin dio pronađe nakon isplate naknade štete, Pružatelj usluga obvezan je o tome izvijestiti korisnika usluge.
6) Ako korisnik usluge zahtjeva uručenje naknadno pronađene pošiljke, obvezan je vratiti iznos primljene naknade štete. U protivnom, Pružatelj usluga ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njen sadržaj.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.
(Primjena drugih propisa)

1) Sve što nije predviđeno odredbama ovih Općih uvjeta, a odnosi se na obavljanje i korištenje usluga brze pošte i postupka ostvarivanja međusobnih prava i obveza operatera poštanskog prometa i korisnika poštanskih usluga brze pošte primjenjuju se odredbe Zakona obveznim odnosima, zakona kojima se regulira poštanska djelatnost, kao i važećih Općih uvjeta za obavljanje poštanskih usluga i akata Svjetske poštanske unije.

 

Članak 11.
(Stupanje na snagu)

1) Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 10.10.2016. i objavljeni su na web stranici Hrvatske pošte d.o.o. Mostar kao Pružatelja usluga brze pošte.

 

 

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar